Ontwikkelingsgericht


De Driesprong kiest voor ontwikkelingsgerichtonderwijsVoorbeeld van afbeelding

Ons onderwijs is erop gericht dat de kinderen een voor hun zo hoog mogelijk leer resultaat bereiken, in een prettige, respectvolle leef- en werkomgeving. Daarbij gaan wij uit van het principe van de basisontwikkeling.

Initiatief nemen, creativiteit in denken en doen, talige-communicatie en sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol. Kinderen voelen zich pas optimaal als ze goed in hun vel zitten, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Activiteiten moeten aansluiten bij wat kinderen al kunnen, nieuwe vaardigheden kunnen dan worden toegevoegd. Dat betekent afwisselend en uitdagend lesgeven.

De basisontwikkeling kan gezien worden als een cirkel. De doelen staan van binnen naar buiten.

 

Leren omgaan met digitale vaardigheden

Computers zijn niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om gaan met de digitale mogelijkheden. Wij beschikken op school over een groot aantal laptops en chromebooks die de kinderen naast de werkboeken gebruiken voor de digitale verwerking. Tevens beschikken wij over een 3D-printer, die de kinderen zelf leren programmeren om hun eigen gemaakte project te printen. Van de onderbouw tot en met de bovenbouw bieden wij wetenschap, techniek en digitale vaardigheden aan. 

 

Creativiteit krijgt de ruimte

Naast de leerstof wil De Driesprong creativiteit bij de leerlingen stimuleren. Daarom werken wij met de methode “Moet je doen”. Dat betekent dat wij naast tekenen, handvaardigheid en muziek, ook aandacht besteden aan drama en dans.

Wie creativiteit de ruimte geeft, weet niet altijd waar dit toe leidt. Wij geven kinderen de vrije hand en zo ontstaan er nieuwe ontwikkelingen, oplossingen die de leerlingen zelf bedacht hebben. Uitdagend en aansprekende opdrachten stimuleren samenwerking en oorspronkelijk denken. Niets is per definitie verkeerd. Het proces is vaak belangrijker dan het eindresultaat. Kinderen leren verbeelden, communiceren, samenwerken en presenteren.
 

Gezond eten op school

Snoepen is lekker maar fruit is lekker én gezond. Daarom geven wij op school veel aandacht aan gezond eten. Elke dinsdag- en donderdagochtend is er tijdens de pauze een gezamenlijk groente- en fruit moment. Wij vragen de ouders deze ochtenden een portie groente en fruit mee te geven. Gezond eten is een kwestie van doen... en daar werkt De Driesprong graag aan mee.
 

Je gaat naar school om wat te leren!

Daar draait het allemaal om. Maar wat moeten de leerlingen leren, welke vaardigheden moeten er per groep bereikt zijn? OBS De Driesprong heeft dat allemaal exact in kaart gebracht. Overzichtelijk aangegeven wat minimaal bereikt moet zijn als het schooljaar om is.

En als je exact weet wat er bereikt moet zijn, kun je ook exact meten of je het gehaald hebt. En zo komen leerdoelen, opbrengsten monitor en toetsen bij elkaar.

Wat het zwaarst is,

moet het zwaarst wegen.

Alles krijgt aandacht, van pure cognitieve vaardigheden tot emotionele ontwikkeling en ruimtelijk inzicht. Maar taal- en rekenonderwijs vinden we bij De Driesprong toch het allerbelangrijkste. Daar wordt veel aandacht aan besteedt.

Wat de leerlingen moeten weten/kunnen per groep: 

Werken aan kwaliteit

Voor goed onderwijs is de kwaliteit van de organisatie heel belangrijk. Daarom is OBS De Driesprong samen met de 13 andere openbare basisscholen in de Gemeente Hoogeveen gaan werken met kwaliteitskaarten. Het is een volg systeem dat op 24 deelgebieden de kwaliteit beschrijft, verbeter plannen opstelt, uitvoert en evalueert.

We hebben het dan over de schoolleiding, externe contacten, schoolklimaat, pedagogisch handelen, inzet van middelen en personeelsbeleid. Voor elk van de onderdelen worden plannen ontwikkeld. Na de evaluatie volgt er een nieuwe kwaliteitsslag om zo een continu proces van verbeteren en moderniseren tot stand te brengen.
 

Hoera, uw kind is hoogbegaafd!

Ja, en wat dan? Uit steeds meer onderzoek blijkt dat naast onderpresterende leerlingen, ook de hoogbegaafde leerlingen zo hun eigen problematiek kennen. Hoogbegaafde leerlingen gaan snel door de leerstof heen, maar het standaard leer tempo past hier niet bij. En leerlingen die langdurig onder hun niveau moeten presteren, kunnen hier vervelende gevolgen van ondervinden.
 

Daarom streeft De Driespong naar het tijdig opsporen van excellente leerlingen. Hiervoor hanteren wij Sidi-3, een signalerings- en diagnostiseringstechniek. Als het moet, kan daarna het leer aanbod worden aangepast. We gaan dan compacten en verrijken op het gebied van rekenen en taal of versnellen zodat doorstroming naar een andere groep kan plaatsvinden.

Uitdagend aanbod voor begaafde leerlingen op de BIJEEN- scholen aan de hand van de 21e eeuwse vaardigheden. Klik hier voor meer informatie.